Menu

Nytt håp

Nytt håp Norge – Vida y esperanza Bolivia

Oppdatert informasjonsfolder

I forbindelse med at det har skjedd en del endringer i prosjektet, at det er mye nytt av sommeren og høsten 2009, og ikke minst at det er et år siden sist, har vi nå lansert en oppdatert informasjonsfolder.

Skrevet av Administrator tirsdag oktober 6, 2009


Støtte til Prosjekt nytt håp

Skal vi kunne gjere dei oppgåvene vi har sett oss føre, er vi avhengige av økonomiske bidrag. Dette har førebels gått bra, men vi vil no setje i gang ein ny offensiv for å få eit breiare innteningsgrunnlag.

Skrevet av Administrator lørdag september 19, 2009


I kyrkja

Som vi tidlegare har skrive, er det ikkje utan vidare sikkert at ein gategutt i Bolivia blir teken imot, sjølv ikkje av ei kristen kyrkje. Vi arbeider difor med å skape denne moglegheita.

Skrevet av Administrator lørdag september 19, 2009


Arbeidet i Bolivia

Ettersom arbeidet til Prosjekt nytt håp har endra seg i fleire omgangar sidan vi starta opp, er det no på høg tid med ei oppdatering på kva som har skjedd. Vi nærmar oss å ha funne vår plass, og kan seie at den første oppbyggingsfasen av organisasjonen dermed er over.

Skrevet av Administrator lørdag september 19, 2009


Frivillig arbeid

Vi har lenge hatt lyst til å sende frivillige til arbeidet vårt i Cochabamba. Difor vil vi gjere kjent at vi no førebur for dette. Med dette vil vi difor oppmode dei som kunne tenke seg å reise til Bolivia for å arbeide med gateungdom til å kontakte oss.

Skrevet av Administrator torsdag mars 26, 2009


Forhistoria til Prosjekt nytt håp

Mange drøymer og tenkjer på ting dei skal setje i gang med, utan at dei nokon gang tør ta steget. Dette er historia om korleis Prosjekt nytt håp vart realisert gjennom at vi tok steget.

Skrevet av Administrator onsdag desember 17, 2008


Nytt håp i Cochabamba

Magaly "Pinni" Torres Reyes leiar arbeidet til Nytt håp i Cochabamba i Bolivia. Oppgåvene består i å sørge for mat, skule, helsetenester, aktiviteter og sosial oppfølging av av 20 ungdomar som bur på gata.

Skrevet av Administrator onsdag desember 17, 2008


Kristent arbeid

Prosjekt nytt håp er eit kristent arbeid, sjølv om vi ikkje i første rekke ser på det vi driv med som misjonsarbeid. Vi trur kristne verdiar legg eit godt grunnlag for humanitært arbeid.

Skrevet av Administrator onsdag desember 17, 2008


Dette er Prosjekt nytt håp

Prosjekt nytt håp i Noreg har som føremål å finansiere den bolivianske delen av organisasjonen. Dette er det Nytt håp var etter at vi hadde starta opp våren 2008

Skrevet av Administrator onsdag desember 17, 2008


Styret for Prosjekt nytt håp

Prosjekt nytt håp er registrert som ein organisasjon i einingsregisteret. Nytt håp vert leia av eit styre. Det styret som sit no, vart oppretta ved skipinga av Nytt håp.

Skrevet av Administrator onsdag desember 17, 2008